Verkoopsvoorwaarden EQ Mobi – My Generation Drive

Verkoopsvoorwaarden EQ Mobi B.V. (commerciële benaming: My Generation Drive)

Versie 15.01.2023

 1. Deelnemers die zich willen inschrijven voor het terugkommoment of een andere activiteit; schrijven zich uitsluitend in via de website https://www.mygenerationdrive.be. Bij inschrijving is de kostprijs van deelname verschuldigd via elektronische betaling. Indien een kandidaat hiertoe incapabel is, kan deze zich in de eerste plaats richten tot het secretariaat (093968099 of admin@mygenerationdrive.be). Indien nodig, wordt de deelnemer doorverwezen naar een fysiek verkooppunt in een van de filialen van de participerende rijscholen. Bij het in gebreke blijven van de deelnemer tot de tijdige en correcte nakoming van de betaling van de kostprijs ten aanzien van EQ Mobi BV, ondanks de naleving door EQ Mobi BV van haar opeisbare verplichtingen, kan EQ Mobi BV de nakoming van haar verdere verplichtingen t.a.v. de deelnemer geheel of deels schorsen, totdat de deelnemer al zijn verplichtingen voldeed.
 2. Alle bepalingen betreffende het terugkommoment zijn volgens de bepalingen opgenomen in het Decreet van 9 maart 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B (hierna afgekort als DEC 09.03.18) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B (hierna afgekort als BVR 28.09.18). De organisatie is in dat kader erkend door de bevoegde overheid en past dit toe.
 3. De organisatie kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de deelnemer het terugkommoment niet binnen de wettelijk voorziene termijn volgt. De deelnemer dient dit zelf op te volgen, dit kan eenvoudig via het https://www.burgerprofiel.be.
 4. De organisatie gaat niet in discussie betreffende een te innen toeslag. Iedere betwisting dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid:

Per post:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Toegepast Mobiliteitsbeleid
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20 (bus 2)
1000 Brussel
Telefonisch:  1700
Elektronisch:     https://mow-contact.be

 1. Een te innen toeslag kan enkel op elektronische wijze op de dag van deelname betaald worden. Bij weigering is deelname aan het terugkommoment onmogelijk en vervalt de afspraak. Er is ook in dit geval geen terugbetaling mogelijk. Iedere toeslag wordt door ons maandelijks integraal doorgestort naar de bevoegde overheid.
 2. De kostprijs is bepaald in het BVR 28.09.18 – art. 7 en wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. De geïnde kostprijs van deelname via de website is een voorschot. De organisatie behoudt het recht om na definitieve bekendmaking van de indexering het verschil bij te vragen aan de deelnemer of terug te storten aan de deelnemer. Hetzij voorafgaand aan het terugkommoment, hetzij op het moment waarop het terugkommoment wordt gevolgd hetzij achteraf.
 3. Een afspraak kan kosteloos geannuleerd worden indien dit minstens 7 dagen vooraf kenbaar is gemaakt via admin@mygenerationdrive.be. Enkel bij acute ziekte of een onverwachte opname in het ziekenhuis kan de deelnemer nog tot de dag zelf annuleren of verplaatsen op voorwaarde dat je voor de start van de opleiding verwittigt en dat er binnen de 48u een doktersattest aan My Generation Drive wordt doorgestuurd via admin@mygenerationdrive.be. Een nieuwe afspraak wordt pas ingepland als het doktersattest ontvangen is. Bij oproeping door de werkgever, verlof, vakantie, vergeten afspraak, geplande ziekenhuisopname, afspraak bij de tandarts,… (niet limitatieve opsomming) wordt de volledige kostprijs aangerekend. Communicatie over annuleren of verplaatsen verloopt uitsluitend via admin@mygenerationdrive.be.
 4. Deelnemers geven de uitdrukkelijke toestemming aan EQ Mobi BV om alle gegevens, nodig voor de opdracht, inclusief bijzondere persoonsgegevens (art. 8 en 9 GDPR), te verwerken in het kader van de samenwerking voor één of meer doeleinden. Voor meer details verwijst EQ Mobi BV naar haar privacy policy.
 5. Indien zou blijken dat een bepaling van de deze voorwaarden in rechte geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven is, komen partijen overeen dat deze bepaling automatisch herleid zal worden, en/of dat partijen of de rechtbank (ambtshalve of op verzoek) deze bepaling zullen herleiden, tot hetgeen wettelijk maximaal toegestaan is en/of de ongeldige of nietige of overdreven bepaling zal vervangen alsof zij er steeds in de gemilderde en/of geldige versie heeft gestaan, een geldige versie die het dichtst aanleunt bij de werkelijke en oorspronkelijke bedoeling van de partijen. Deze bepalingen blijven dus bindend voor het maximaal gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Indien meer ondergeschikt toch tot nietigheid van een clausule moet worden besloten en het zelfs voor de rechter niet mogelijk blijkt in een vervangende geldige clausule te voorzien, zal dit niet de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg hebben (behalve wanneer het gehele artikel, respectievelijk de gehele overeenkomst, zonder die clausule niet meer kan blijven voortbestaan).
 6. Bij verdere betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.
 7. Door het feit alleen, bij EQ Mobi BV te bestellen, verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. De deelnemer verklaart van de voorwaarden van EQ Mobi BV voorafgaandelijk of ten laatste bij de contractsluiting kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.