Verkoopsvoorwaarden EQ Mobi – My Generation Drive

Verkoopsvoorwaarden EQ Mobi B.V. (commerciële benaming: My Generation Drive)

Versie 28.10.2022

 1. Deelnemers die zich willen inschrijven voor het terugkommoment of een andere activiteit; schrijven zich uitsluitend in via de website https://www.mygenerationdrive.be. Bij inschrijving is de kostprijs van deelname verschuldigd via elektronische betaling. Indien een kandidaat hiertoe incapabel is, kan deze zich in de eerste plaats richten tot het secretariaat (093968099 of admin@mygenerationdrive.be). Indien nodig, wordt de deelnemer doorverwezen naar een fysiek verkooppunt in een van de filialen van de participerende rijscholen.
 2. Alle bepalingen betreffende het terugkommoment zijn volgens de bepalingen opgenomen in het Decreet van 9 maart 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B (hierna afgekort als DEC 09.03.18) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B (hierna afgekort als BVR 28.09.18). De organisatie is in dat kader erkend door de bevoegde overheid en past dit toe.
 3. De organisatie kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de deelnemer het terugkommoment niet binnen de wettelijk voorziene termijn volgt. De deelnemer dient dit zelf op te volgen, dit kan eenvoudig via het https://www.burgerprofiel.be.
 4. De organisatie gaat niet in discussie betreffende een te innen toeslag. Iedere betwisting dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid:
  Per post: Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Toegepast Mobiliteitsbeleid – Graaf de Ferrarisgebouw – Koning Albert II laan 20 (bus 2) 1000 Brussel
  Telefonisch: 1700
  Elektronisch: https://mow-contact.be
 5. Een te innen toeslag kan enkel op elektronische wijze op de dag van deelname betaald worden. Bij weigering is deelname aan het terugkommoment onmogelijk en vervalt de afspraak. Er is ook in dit geval geen terugbetaling mogelijk. Iedere toeslag wordt door ons maandelijks integraal doorgestort naar de bevoegde overheid.
 6. De kostprijs is bepaald in het BVR 28.09.18 – art. 7 en wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. De geïnde kostprijs van deelname via de website is een voorschot. De organisatie behoudt het recht om na definitieve bekendmaking van de indexering het verschil bij te vragen aan de deelnemer of terug te storten aan de deelnemer. Hetzij voorafgaand aan het terugkommoment, hetzij op het moment waarop het terugkommoment wordt gevolgd hetzij achteraf.
 7. Een afspraak kan kosteloos geannuleerd worden indien dit minstens 7 dagen vooraf kenbaar is gemaakt via admin@mygenerationdrive.be. Enkel bij acute ziekte of een onverwachte opname in het ziekenhuis kan de deelnemer nog tot de dag zelf annuleren of verplaatsen op voorwaarde dat het doktersattest ten laatste de dag van de afspraak zelf aan My Generation Drive wordt doorgestuurd via admin@mygenerationdrive.be. Laattijdig overhandigde attesten worden niet meer aanvaard. Bij oproeping door de werkgever, verlof, vakantie, vergeten afspraak, geplande ziekenhuisopname, afspraak bij de tandarts,… (niet limitatieve opsomming) wordt de volledige kostprijs aangerekend. Communicatie over annuleren of verplaatsen verloopt uitsluitend via admin@mygenerationdrive.be.
 8. Door het feit alleen, bij EQ Mobi B.V. te bestellen, verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden van EQ Mobi B.V. worden geacht gekend te zijn en aanvaard door de deelnemer.
 9. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.